Obchodní podmínky

Obchodní podmínky webové aplikace Faktury-online

 1. Úvodní ustanovení
  1. Toto smluvní ujednání stanovuje podmínky užívání webové aplikace Faktury-online dostupné na adrese www.faktury-online.cz.
 2. Vymezení základních pojmů
  1. Provozovatel - Petr Hnátek, Nádražní 285, Úžice, zapsaný do živnostenského rejstříku vedeného na MÚ v Kralupech nad Vltavou.
  2. Uživatel - jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří uživatelský účet.
  3. Aplikace - webová služba sloužící primárně k vystavování účetních dokladů a práci s těmito doklady.
 3. Licenční ujednání
  1. Aplikace je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží provozovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami provozovatele.
  2. Provozovatel uděluje uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání aplikace.
 4. Práva a povinnosti uživatelů
  1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím webové aplikace vystavovat elektronické účetní doklady a dále s nimi pracovat v rozsahu, v jakém to aplikace umožňuje.
  2. Uživatel se zavazuje neužívat aplikaci žádným způsobem, který by jakkoliv narušoval práva provozovatele.
  3. Uživatel se zavazuje neužívat aplikaci žádným způsobem, který by jakkoliv poškozoval ostatní potenciální uživatele aplikace nebo narušoval jejich práva.
  4. Uživatel se zavazuje neužívat aplikaci žádným způsobem, který by vedl k nelegální činnosti, nebo jiným způsobem v rozporu se zákonem.
  5. Uživatel nesmí na vygenerovaných dokladech dále provádět žádné úpravy, zejména měnit nebo odstraňovat jakékoliv názvy a ochranné značky provozovatele nebo aplikace.
  6. Uživatel nemá nárok na jakoukoliv náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu nebo nefunkčností aplikace.
  7. Provozovatel je oprávněn zrušit účet, ke kterému se uživatel nepřihlásil po dobu delší než 6 měsíců.
  8. Zrušením účtu zaniká uživateli právo aplikaci používat bez nároku na jakoukoliv kompenzaci ze strany provozovatele.
 5. Poplatky a úhrady za využívání aplikace
  1. Aplikace je ve stavu vývoje a poskytována zcela zdarma a bez jakýchkoliv limitů či omezení.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo v budoucnu aplikaci zpoplatnit, přičemž se zavazuje ponechat omezenou verzi aplikace dostupnou zdarma.
 6. Podpora, záruka, reklamace
  1. Aplikace je poskytována "tak, jak je", tedy se všemi chybami a bez záruky jakéhokoliv druhu.
  2. Všechny služby jsou poskytovány pouze elektronickým způsobem.
  3. Podpora k používání poskytované služby je poskytována pouze v elektronické podobě (emailová komunikace).
  4. Veškerá rizika spojená s užíváním této aplikace nese uživatel. Provozovatel nenese v žádném případě odpovědnost za škodu vzniklou používáním aplikace, ať by byla jakákoliv.
  5. Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vygenerovaných dokladů s platnými a účinnými právními normami.
 7. Ochrana osobních údajů
  1. Provozovatel se zavazuje že osobní údaje uživatele nebudou poskytnuty třetí straně. Tyto údaje jsou uchovávány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, k čemuž uživatel uděluje svolení souhlasem s tímto smluvním ujednáním.
  2. Zpracování osobních údajů uživatele se děje za účelem zasílání informací souvisejících s aplikací Faktury-online a pro marketingové účely provozovatele.
  3. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle §11, §21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné a že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu zaniká uživateli právo aplikaci nadále používat.
  4. Zpracováním osobních údajů za účelem realizace smluvního vztahu se rozumí zpracování údajů v rozsahu nezbytném pro plnění licenční smlouvy. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány uživatelovy identifikační a kontaktní údaje a dále informace vztahující se k zajištění chodu aplikace. V případě, že Uživatel s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít.
  5. Ze strany poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.
 8. Závěrečné ustanovení
  1. Vytvořením uživatelského účtu dochází ke vzniku smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem. Smluvní ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením účtu uživatele. Obsah smlouvy tvoří toto smluvní ujednání. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí uživatel s tímto smluvním ujednáním.
  2. Toto smluvní ujednání může být provozovatelem jednostranně měněno, a to vždy s účinností ke dni zveřejnění oznámení o změně smluvního ujednání.
  3. Toto smluvní ujednání je platné od 12. 12. 2019.